top of page

Regulamin konkursu 

Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”)
§ 1. Organizator
1. Organizatorem „Konkursu” (dalej: „Konkurs”) jest Vivarto Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Nieszawska 4B, 03-382 Warszawa (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Vivarto Sp. z o. o.
§ 2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.11.2022 r. o godz. 20:00 i zakończy się w dniu 16.11.2022 r. o
godzinie 20:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe do dnia 16.11.2022 r. do godz. 19:59. Rejestracja w
Konkursie odbywa się w oparciu o zasady, o których mowa w § 4 Regulaminu.
§ 3. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:
„Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w
tym Fundatora Nagród), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób
stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni,
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia. Osoba spełniająca powyższe warunki może zostać wykluczona przez Organizatora z
Konkursu na każdym etapie jego trwania.
3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Istnieje możliwość w każdym czasie cofnięcia zgody na udostępnienie tych danych .
§ 4. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem internetowego profilu Vivarto Sp. z o. o. na
Facebooku, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/VIVARTOpl (dalej: „Strona”).
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie poniższe warunki: a)
zapoznać się z treścią Regulaminu, b) zostawić komentarz z odpowiedzią na zadanie konkursowe.
3. Uczestnik jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na następujące zadanie: „Wymień tytuł
przynajmniej jednego filmu o tematyce świątecznej wprowadzonego przez Vivarto w ubiegłych
latach na ekrany kin”. Odpowiedź na pytanie należy opublikować w komentarzu pod konkursowym
postem na profilu Vivarto Sp. z o o. na Facebooku.
4. Jeden uczestnik może udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe.
5. Wygrywa pierwszym siedem poprawnie udzielonych odpowiedzi.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu Organizator powoła komisję konkursową
(dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na profilu Facebook Vivarto Sp. z o. o.
(https://www.facebook.com/VIVARTOpl ) w dniu 17.11.2020 między godziną 09.00 a 23:59.
§ 5. Nagrody
1. Organizator przewidział 7 nagród w postaci podwójnych kart podarunkowych do wykorzystania w
kinach sieci Cinema City Poland Sp. z o. o. Karty są ważne do 16.12.2022 na terenie całej Polski.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym.
3. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
dystrybucja@vivarto.pl, w terminie 2 dni od opublikowania wyników Konkursu, informacji
niezbędnych w celu wydania Nagrody, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu kontaktowego, adres e-mail. Dopuszczalne jest wysłanie odpowiedzi w wiadomości
prywatnej na profilu FB Vivarto.
4. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowych danych, o
których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Zwycięzcy powodujące
niemożliwość zrealizowania Nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje w tym
przypadku do wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym przypadku Zwycięzca oświadcza, że zrzeka
się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Fundatorów Nagrody.
5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody.
6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie
wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może
zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
7. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie na każdym jego etapie
Uczestników, także po podaniu informacji o wynikach Konkursu, których działania są sprzeczne z
prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, a w szczególności
Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu.
2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu
podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas
takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji
dotyczących jego udziału w Konkursie.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Vivarto Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Nieszawska 4B, 03-382 Warszawa.
2. Podanie przez Zwycięzcę dodatkowych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania
i/lub adresu mailowego jest niezbędne w celu wydania Nagrody.
3. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz. 2135, z późn.
zm.).
4. Uczestnicy mają prawo do wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich
usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane, z wyjątkiem następujących przypadków: a)
publikacja informacji o Zwycięzcy Konkursu.
§ 8. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz
po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla
reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs, VIVARTO” na
adres: dystrybucja@vivarto.pl podając w tytule wiadomości „Konkurs, VIVARTO - reklamacja”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni
roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis
przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz w
siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za
pośrednictwem adresu e-mail: dystrybucja@vivarto.pl.
4. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany Regulaminu, a
także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym
wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie
będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W
przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli
prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

bottom of page